Misja i Wizja


PROGRAM ROZWOJU PRZEDSZKOLA

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 4 im. JASIA I MAŁGOSI W PŁOCKU

 

slonceMisja

 

Marzeniem Naszego Przedszkola jest, aby dzieci bez widocznego wysiłku, bez dużego stresu, bez płaczu osiągnęły granice, które będą nas zdumiewały.
Z radością będą prezentowały zdobyte umiejętności w bliższym i dalszym środowisku.

Dzieci będą wyzwalały swój wewnętrzny świat poprzez posługiwanie się różnymi sposobami ekspresji – gestem i mimiką, słowem mówionym, aktywnością plastyczną, muzyczną i ruchową.

Nasze Przedszkole pozwali dzieciom wszechstronnie się rozwijać w bezpiecznej i radosnej atmosferze.

 

slonceWizja

 

Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.

Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzone są na wysokim poziomie. Dzieci mają stworzone warunki do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka.

Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości. Dzięki bogatej ofercie zajęć dodatkowych rozwijają swoje zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie.

Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój. Pedagodzy w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.

Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć.

Oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie i metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności.

Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.

Nasze przedszkole jest kolorowe i bajeczne. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt, nowe meble, pomoce dydaktyczne i piękne zabawki. Nasz plac zabaw zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do zabawy.

Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobra opinię w środowisku lokalnym. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania wychowawczo – dydaktyczne i opiekuńcze oraz wpływa na wysoką ocenę. Placówka inwestuje w nauczycieli, pracowników, bazę lokalowa, a zyskują na tym przede wszystkim dzieci. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy

 

slonceCele strategiczne

 

1. Przedszkole ujednolica własne oddziaływania wychowawcze z oddziaływaniami rodziny.

2. Miejskie Przedszkole Nr 4 im. Jasia i Małgosi dba o zdrowie i prawidłowy rozwój fizyczny, społeczny i zdrowie emocjonalne dzieci.

3. Przedszkole dba o bezpieczeństwo dzieci i dorosłych i posiada nowoczesną bazę.

4. Przedszkole coraz lepiej przygotowuje dzieci do dalszego etapu edukacyjnego, stwarza warunki do osiągania sukcesów zarówno dzieciom o naturalnym i przyspieszonym tempie rozwoju, jak i dzieciom z trudnościami.

 

CELE STRATEGICZNE CELE SZCZEGÓŁOWE
1. Przedszkole ujednolica własne oddziaływania wychowawcze z oddziaływaniami rodziny 1.1 Przedszkole wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka
1.2. Przedszkole budzi więzi emocjonalne między dziećmi ze szczególnym uwzględnieniem jedynaków
1.3. Dyrektor i nauczycielki zachęcają rodziców do współdecydowania o pracy przedszkola.
1.4. Nauczycielki wykorzystują różnorodne formy współpracy z rodzicami
1.5. W przedszkolu opracowano i wdrożono nowy program wychowawczy zgodny z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego
2. Miejskie Przedszkole Nr 4 w Płocku dba o zdrowie i prawidłowy rozwój fizyczny, społeczny oraz zdrowie emocjonalne dzieci 2.1. Przedszkole rozwija sprawność i aktywność ruchowa dzieci
2.2 Dzieci wykazują się odpornością emocjonalną
2.3 Dzieci wykazują się umiejętnościami prospołecznymi, mają ukształtowaną przynależność społeczną
2.4. Przedszkole wyrabia nawyki higieniczne i żywieniowe u dzieci
3. Przedszkole dba o bezpieczeństwo dzieci i dorosłych, posiada nowoczesną bazę 3.1 Przedszkole wyposaża dzieci i dorosłych w wiedzę o zagrożeniach dla zdrowia ,zapoznaje ze sposobami ochrony przed nimi , dostarcza wiedzę na temat bezpiecznych zachowań.
3.2. W przedszkolu poprawia się w miarę możliwości estetykę pomieszczeń.
3.3. Teren wokół przedszkola jest zagospodarowany zgodnie z potrzebami dzieci i wymogami bezpieczeństwa.
3.4. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu, zapobiegając niepożądanym zjawiskom i wypadkom.
4. Przedszkole coraz lepiej przygotowuje dzieci do dalszego etapu kształcenia stwarza warunki do osiągania sukcesów zarówno dzieciom o naturalnym i przyśpieszonym rozwoju, jak i dzieciom z trudnościami. 4.1. Nauczycielki poznały umiejętności, możliwości, zainteresowania dzieci.
4.2. W przedszkolu realizuje się opracowane i zatwierdzone programy.
4.3. Przedszkole inicjuje działania mające na celu rozwijanie zainteresowań czytelniczych, zaznajamia z dziecięcą literaturą polską i światową
4.4. Przedszkole wyrównuje szanse dzieci w dostępie do nowoczesnych środków komunikacyjnych.
4.5. Dzieci opuszczające przedszkole wykazują się wysokim stopniem opanowania wiedzy, umiejętności i postaw, warunkujących osiągnięcie sukcesu szkolnego
Go to Top