Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Miejskiego Przedszkola Nr 4 im. Jasia i Małgosi w Płocku

Miejskie Przedszkole Nr 4 im. Jasia i Małgosi w Płocku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Przedszkola Nr 4 im. Jasia i Małgosi w Płocku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Powody wyłączenia:

 • strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor przedszkola Teresa Fijałkowska.
 • E-mail: mp04@zjoplock.pl
 • Telefon: 243645004

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor przedszkola Teresa Fijałkowska
 • Adres: Miejskie Przedszkole Nr 4 im. Jasia i Małgosi
  ul. Czwartaków 18b
  09-403 Płock
 • E-mail: mp04@zjoplock.pl
 • Telefon: 243645004

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek wyposażony jest w podjazd dla wózków, prowadzący do głównych drzwi wejściowych od ul. Czwartaków 18b.
 2. Budynek jest parterowy, posiada odpowiednią szerokość ciągów komunikacyjnych.
 3. W budynku brak jest: oznaczeń w alfabecie Braille’a i innych oznaczeń dotykowych: map i ścieżek dotykowych, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym na teren placówki.
 5. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i on-line.
 6. Informacje o zakresie działalności przedszkola umieszczone na stronie internetowej placówki odczytywane są maszynowo za pomocą czytnika tekstu online.
Go to Top